Важная информация!!!

СЕЗОННЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ

https://cgon.rospotrebnadzor.ru/kollegam/tematicheskie-podborki/sezonnye-respiratornye-infektsii/

НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТРАНСПОРТЕ

https://cgon.rospotrebnadzor.ru/kollegam/tematicheskie-podborki/nespetsificheskaya-profilaktika-respiratornykh-infektsiy-pravila-povedeniya-v-transporte/